Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Adres - 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

Kierownik Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3
Lek. med. Magdalena Naja-Wiśniewska - specjalista chorób wewnętrznych, geriatria

Pielęgniarka Koordynująca ZOL Nr 1 i Nr 2
mgr Anna Wyroślak - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Gabinet Przyjęć tel. 81 740 83 29 - numer informacyjny

Gabinet Pielęgniarki Koordynującej ZOL Nr 1 i Nr 2 tel. 81 740 42 71

Gabinet lekarzy ZOL Nr 1 tel. 81 740 83 29

Dyżurka pielęgniarek: ZOL 1 tel. 81 740 83 21 oraz 605 903 347

Gabinet lekarzy ZOL Nr 2 tel. 81 740 27 75

Dyżurka pielęgniarek ZOL Nr 2 tel. 81 740 27 75, 81 747 96 37 oraz 605 903 359

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza. Pobyt w Zakładzie ma charakter określony lub stały. Celem pobytu jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienia ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

1.   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (zwany dalej Zakładem) realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.    W Zakładzie świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140 z dnia 30 sierpnia 2009 r. poz. 1147 z późn. zm.).

3.     Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Bartel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

4.    Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18, ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej „opłatą” jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy określone w pkt 9, ppkt 3.

5.    Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

6.    Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie, ustala się nową opłatę.

7.    Miesięczną opłatę, o której mowa w pkt 5, obniża się odpowiednio o liczbę dni udokumentowanej nieobecności w danym miesiącu (przepustki, pobyt w szpitalu), przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza Zakładem, opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.

8.    Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

9.    Do Zakładu pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

10.  Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu:

1)      Skierowanie do Zakładu – wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – załącznik nr 3 pobierz

a) Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym.

b) W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody.

c) W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

            – postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,

            – postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

2)      Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 2 pobierz

3)      Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),

4)      Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel. – załąc pobierz

5)      Kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego,

6)      Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego.

11. W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym, nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie sadu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.

12.  Decyzję o zakwalifikowaniu na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 9 wydaje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na wniosek Kierownika Zakładu kwalifikującego do pobytu w Zakładzie.

13.  Po zakwalifikowaniu pacjenta do Zakładu, kierownik udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.

14.  Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu są:

a)       aktualny dowód osobisty,

b)       aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie,

c)       posiadane przez pacjenta w miarę możliwości aktualne badania tj. Rtg klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG oraz karta oceny stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002
– pacjentów kierowanych z oddziałów).

15.  Wpłaty za pobyt w Zakładzie należy dokonać w Kasie SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie bądź na konto Szpitala najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca.

16.  W dniu wyznaczonym na dzień przyjęcia, lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali, nie zostanie przyjęty do Zakładu. NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali.

17.  Pacjent, który został oceniony w trakcie pobytu powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostanie wypisany z Zakładu. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc.

18.  Zgodnie art. 29, ust. 1, pkt 1 ustawy o działalności leczniczej Zakład wypisuje pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie.

19.  Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt 9, ppkt 1) lit. b i c.

20.  Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciągu miesiąca). Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna podpisana przez lekarza prowadzącego.

21.  Świadczenia udzielane chorym w Zakładzie obejmują:

·         Świadczenia lekarskie,

·         Świadczenia pielęgniarskie,

·         Rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie zgodnie z zaleceniem lekarza,

·         Badania i terapię psychologiczną w dni powszednie wg harmonogramu,

·         Badania i terapię logopedyczną w dni powszednie wg harmonogramu,

·         Terapię zajęciową w dni powszednie wg harmonogramu,

·         Leczenie farmakologiczne,

·         Leczenie dietetyczne,

·         Zapewnienie zleconych badań,

·         Zapewnienie zleconego transportu,

·         Edukację i poradnictwo zdrowotne polegające na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych,

·         Zaopatrywanie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i materiały medyczne.

Druki wnioski, oświadczenia i upoważnienia

Wniosek do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - załącznik nr 1 pobierz

Oświadczenie pacjenta - załącznik nr 5 pobierz

Upoważnienie - załącznik nr 6 pobierz

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS